HledáníFiltruj


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Klient svým podpisem výslovně uděluje souhlas k tomu, aby společnost Euro Concept s.r.o., se sídlem Nivy II 342, 763 26 Pozlovice, IČO: 46995731, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8939 (dále jako „Správce“) zpracovávala osobní údaje klienta v rozsahu a za účelem uvedeným níže. Správce osobní údaje klienta bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Účel zpracování osobních údajů: Účelem zpracování osobních údajů je nabízení služeb Správce, včetně zasílání obchodních sdělení Správcem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Správce bude dále údaje klienta zpracovávat zejména za účelem přípravy nabídek a smluv, jejich uzavírání a plnění, či za účelem personalizovaných nabídek služeb na základě informací poskytnutých prostřednictvím kontaktního formuláře.

Osobní údaje: Správce bude osobní údaje klienta zpracovávat v rozsahu, v jakém mu je klient poskytl osobně, telefonicky, emailem nebo vyplněním formuláře na webových stránkách www.zvonek.cz. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, telefonní číslo, elektronickou (e-mailovou) adresu, rodné číslo, preference, kategorie nemovitostí, oblíbené nemovitosti.

Osoby s přístupem k osobním údajům klienta: K osobním údajům klienta bude mít přístup Správce, jeho zaměstnanci, pověření pracovníci a obchodní zástupci, a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny zákonné požadavky, a které budou dostatečně chránit práva a osobní údaje klienta.

Klient uděluje souhlas ve smyslu čl. 6. odst. 1. písm. a) GDPR a prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od udělení souhlasu. Právním základem zpracování pro výše uvedené účely je tento souhlas klienta jakožto subjektu údajů. Správce bude osobní údaje klienta zpracovávat v souvislosti za účelem nabízení produktů a služeb Správce, dokud tento souhlas klient neodvolá.

Klient bere na vědomí, že tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů má právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaným na adresu reality@rkeuro.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Klient tímto prohlašuje, že si je vědom toho, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat a má právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na jejich opravu doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo vznést námitku proti zpracování, a dále má právo na přenositelnost osobních údajů. Klient má právo, zjistí-li, že došlo k porušení právními předpisy vymezených povinností, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Klient může Správce kontaktovat na emailu: reality@rkeuro.cz, či písemně na adrese sídla Správce: Nivy II 342, 763 26 Pozlovice. Klient poskytuje osobní údaje zcela dobrovolně. Klient udělením souhlasu prohlašuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.rkeuro.cz.